Malování na asfalt 29.5. 2012

Dne 29.5.2012 jsme pro děti připravili celodružinovou výtvarnou soutěž "Malování na asfalt". Děti malovaly na novém školním hřišti na téma jim již známé z celoročního projektu "Les a jeho život". Soutěž probíhala ve čtyřech kategoriích po ročnících od 1. po 4. třídu. V každé kategorii byla oceněna první tři místa, která vybrala porota složená z řad rodičů dětí. Počasí nám přálo, a tak se akce vydařila a naše nové hřiště teď zdobí 70 malovaných asfaltových výkresů. Naše poděkování patří nejen zúčastněným rodičům za pomoc, ale také starším žákům školy a panu školníkovi za perfektně připravené hřiště k malování. Největším oceněním pro nás vychovatelky však byly spokojené děti, které si za hezké chování během soutěže zaslouží také velkou pochvalu.


Plán akcí na ČERVEN 2012

Plán akcí školní družiny na měsíc červen

5.6. Švihadlová princezna - sportovní soutěž
7.6. Les a jeho život - přírodovědná soutěž, spolupráce s mysliveckým sdružením
11., 12., 14.6. Dopravní hřiště - praktická část, spolupráce s Městskou policií ČT
13.6. Hula hop - sportovní soutěž
20.6. Sportovní odpoledne - sportovní soutěže

 


K souhlasu zákonných zástupců s poskytnutím zdravotní služby jejich dítěti

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzhledem k tomu, že se z vaší strany objevilo několik dotazů, jak to je s písemným souhlasem zákonného zástupce dítěte, v tomto případě zároveň žáka našich škol a mateřských škol, k poskytnutí zdravotní služby, podáváme toto vysvětlení:

1) Poskytnutí zdravotní služby nově řeší zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění, který nabyl účinnosti k 1. dubnu 2012.
2) Pro školy, podle stanoviska právníků, je tento souhlas zákonných zástupců v několika ohledech důležitý. Škola jej musí mít ve chvíli, kdy zabezpečuje výjezd dětí mimo školu a trvalé bydliště, tedy např. při výjezdech do školy v přírodě, na lyžařský výcvikový kurz, na školní výlety, exkurze apod., tedy vždy, kdy zákonní zástupci nejsou v případě vážného úrazu dítěte přímo k dispozici.
3) Souhlas zákonného zástupce je bezpodmínečně nutný tehdy, jestliže lékaři poskytovaná zdravotní služba může podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života. U některých z vás vyvolal text tiskopisu, který vám škola nabídla k podpisu, úsměv a byl považován za zkomoleninu. Abychom dokázali, že je správný, přinášíme na tomto místě jeho autentické znění ze zákona:

     § 35 odst.2:   Jde-li o nezletilého pacienta, a) jehož zákonnými zástupci jsou rodiče, vyžaduje se /.../ souhlas obou rodičů, a to k poskytnutí zdravotních služeb, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života...

 4) Na žádném místě zákona není uvedeno, že poskytnutí souhlasu s poskytnutím zdravotní služby podle § 35 citovaného zákona je pro rodiče povinné, zákonní zástupci tudíž nemají žádnou povinnost tento
      souhlas podepisovat škole. Důsledkem by však bylo, že škola, která v žádném případě nemůže za zákonné zástupce rozhodovat (a to ani v případě ohrožení života dítěte), by nemohla ty děti, od nichž
      nebude mít souhlas zákonných zástupců, brát na akce, které budou organizovány mimo sídlo školy a trvalý pobyt dítěte (viz bod 2).
5) Poněvadž někteří rodiče předložený text různě upravovali, musíme zdůraznit, že to není možné. Zákonný zástupce buď s textem, jak mu byl předložen, souhlasí, nebo nesouhlasí. Pokud s textem
     nesouhlasí, pak před podpisy napiště nesouhlasím(e).
6) Zákon skutečně ukládá, aby souhlas udělili oba zákonní zástupci!
 

Závěrem bychom chtěli dodat, že k zákonu se jistě v nejbližší době objeví řada právních výkladů, jelikož je především v lékařských kruzích považován za značně kontroverzní, a už dnes se hovoří o tom, že na
podzim má dojít k jeho novele. Objeví-li se v této oblasti něco nového, ihned vás budeme informovat.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Zápis do školní družiny na Slezské ul. pro škol. rok 2012/2013

Vážení rodiče,

vyhlašujeme přijímací řízení do školní družiny na Slezské ul.m pro školní rok 2012/2013. Přijímací řízení proběhne ve třech kolech. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v PŘÍLOZE 1, na případné další dotazy vám odpoví vedoucí školní družiny p. Labašová.

V PŘÍLOZE č. 2 najdete ke stažení zápisový lístek, jehož vyplnění a odevzdání je podmínkou přijetí dítěte k docházce do škol. družiny.


Velikonoční jarmark 28.3. až 4.4. 2012

Na velikonočním jarmarku bylo možno zakoupit výrobky dětí školy i školní družiny.


Beseda s myslivcem 5. až 6.3. 2012

V multimediální učebně nám pan myslivec předvedl spoustu zajímavých ukázek zvěře, která žije v našem okolí. Děti si mohly prohlédnout trofeje vysoké zvěře, kožešiny, lebky, vábničky, dalekohled. Pan myslivec odpovídal dětem na spoustu otázek, týkajících se myslivosti.


Superfarmář

Superfarmář - školní kolo proběhlo v pátek 24.2. ve 13. 30 v oddělení školní družiny. První dva výherci se zúčastní krajského kola v Ostravě.


Zimní radovánky

Zimní radovánky – v zimních měsících tohoto roku jsme za příznivých sněhových podmínek s dětmi chodili sáňkovat, bobovat, koulovat se a dovádět ve sněhu.


Provoz školní družiny po dobu školy v přírodě

 Vedení školy a školní družiny na Slezské ulici sděluje, že po dobu školy v přírodě bude provoz školní družiny zkrácen do 15.30 hod. Plný provoz bude obnoven opět 30.4. 2012.
Děkujeme za pochopení!
                      Rudolf Fiedler, ředitel,     Mária Labašová, vedoucí ŠD


Provoz ve školní družině na Slezské ul.

Ranní výprava:                         6.00 hod. - 7.30 hod.

Odpoledne:                                pondělí:      11.30 hod. - 16.00 hod.
                                                   úterý:         11.30 hod. - 16.00 hod.
                                                   středa:       11.30 hod. - 16.00 hod.
                                                   čtvrtek:      11.30 hod. - 16.00 hod.
                                                   pátek:        11.00 hod. - 16.00 hod.