Seznam dětí přijatých k 1.9. 2011 do školní družiny

V přílohách přinášíme přehled dětí přijatých i nepřijatých k zájmovému vzdělávání ve školní družině k 1. září 2011.


Zápis do školní družiny

Upozorňujeme zákonné zástupce dětí 1. až 4. roč., že 31. května 2011 končí první kolo možností podávat přihlášky do zájmového vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2011/2012.


Změna vychovatelek ve školní družině na 16. až 20. května 2011

Ředitel školy sděluje, že po dobu konání školy v přírodě, kam vyjely s žáky obě vychovatelky školní družiny, je ve školní družině na 16. až 20. května zastoupí paní Květuše Kocurová a Mgr. Martina Palíková. Provozní doba školní družiny zůstává nezměněna. Na případné dotazy ze strany rodičů odpoví zástupkyně ředitele Mgr. Krucinová.


DRUŽINOVÝ KARNEVAL


Ve středu 23. února jsme si udělali v naší družině pirátský karneval. Proč právě pirátský? Protože jsme si pro tento měsíc zvolili téma „Cesty za poklady a dobrodružstvím“. Naše hry, tvořivost, povídání i soutěže byly ovlivněny tímto námětem.
Děti s nadšením vyráběly masky, škrabošky, řetězy a jiné rekvizity. Dokonce jsme si vyrobili „pravý pirátský poklad“, pirátské značky, které dostalo každé dítě na svůj kostým a naučili jsme se písničku „Pirátské LAVALI“.
A jak karneval probíhal? Byla tam spousta zábavy, soutěží, tance a samozřejmě tombola.
Aby děti mohly dobíjet svou energii, bylo připravené občerstvení, se kterým nám pomáhala paní Bláhová.
Chtěly bychom poděkovat za skvělou spolupráci všem rodičům a také za hmotnou podporu a zájem o naši družinu.
                         Zdraví vychovatelky
 


Modely historických staveb města

V září 2010 jsme se ve školní družině věnovali dvěma tématům: POZNEJ  SVÉ  OKOLÍ,  REGION. Vyprávěli jsme si, jaké to tehdy bylo, když byl Těšín jen jedním městem. Při té příležitosti jsme si prohlédli v dostupné literatuře staré fotografie. V polovině září jsme se zúčastnili akce městské knihovny Za poklady těšínské truhly. Podle fotografií i podle skutečnosti jsme hledali architektonické zajímavosti, jež bychom mohli ztvárnit v pracovních činnostech. Zbývalo najít vhodný materiál… Rotundu a věž, kterou si můžete prohlédnout na fotografii, jsme tvořili z papíru dva měsíce. První pokusy byly rozpačité, neboť naše „díla“ byla neforemná a nevzhledná. Později se nám začalo dařit. Největší vzrušení nastalo při dokončovacích pracích a při nasazování střechy na rotundu. Náhle se vylouply modely krásných historických staveb. Jakoby nám částečně osvětlily doby, kudy procházely dějiny města… Naše výrobky vám rádi představujeme: Rotunda sv. Mikuláše a Piastovská věž, dominanta města tyčící se nad řekou Olzou.
                                                                    Jana Choborová, vychovatelka ŠD


Poděkování

Vážené kolegyně, vážení rodiče, přátelé a podporovatelé školy, obchodní partneři,
kalendářní rok 2010 se pomalu blíží ke konci, a já bych proto rád ocenil vás všechny, kteří máte něco společného s naší školou, našimi mateřskými školami i jídelnami. Hlavním posláním školy je učit a tahle práce se našim učitelkám i vychovatelkám letos dařila, za což vám, paní učitelky ve škole i ve školkách, i vám, paní vychovatelky, chci poděkovat. Poděkování si zaslouží i většina vás, vážení rodiče, kteří se školou při výchově svých dětí spolupracujete, zvláště bych pak rád vyzdvihl rodiče pracující v rodičovském poradním orgánu a ve školské radě. Veliký dík patří pak všem z vás, kteří jste v dnešní ekonomicky nelehké době škole pomohli nejen finančními dary.
Škola spolupracuje s řadou firem, s většinou má dobré zkušenosti, děkuji a věřím, že tahle spolupráce bude pokračovat.

Vážení přátelé,
přeji vám příjemné prožití Vánoc v kruhu blízkých a do roku 2011 vám přeji jenom to nejlepší, co si už v tuto chvíli přejete sami!

Na shledanou v novém roce.

Rudolf Fiedler, ředitel školy


Školní projekt Střecha bezpečí

Nedočkavě jsem popadla papír určený pro rodiče a četla jsem: Celoškolní projekt! Zaradovala jsem se. První den v pondělí 25. 10. 2010 jsme navštívili výstavu ke Dni stromů, vyrobili jsme letáky a plakátky, zhlédli jsme krátké filmy o nebezpečí požáru, mimořádných situacích nebo o tom, co připravit do evakuačního zavazadla. V úterý 26. 10. 2010 jsme řešili dopravní situace, psali jsme dopravní testy, vyzkoušeli si opět jízdu zručnosti. Loni se mi dokonce podařilo vyhrát a postoupit až do krajského kola. Letos mě to trochu mrzí, že se mi moc nedařilo, ale ať si to vyzkoušejí i jiní!
                                       Anna Slobodová, Lucie Sojková VI. tř.

Nikdo nikdy neví jistě, jestli před ním nejede kamion s nějakou hořlavinou nebo zdraví poškozující látkou. A stejně tak neví, jestli to auto například nevjede do příkopu nebo se třeba nesrazí s jiným autem a kapalina nevyteče. Co pak v takové situaci dělat? Toto jsem do nedávna nevěděla ani já. Ale čtyřiceti pěti minutové DVD Štěstí přeje připraveným, které nám paní učitelka v rámci projektu „Střecha bezpečí“ dne 25. října 2010 pustila, mi vše objasnilo. Součástí tohoto školního projektu byl i cvičný požární poplach. Vyběhli jsme před školu v dešti, ale všechny žáky i dospělé se podařilo „zachránit“. Jednu z dalších hodin jsme zvládli plazením se po tělocvičně s plynovou maskou na obličeji. Neminulo nás ani oblékání speciálních obleků, ve kterých jsme vypadali jako „mimozemšťané“. Tomu, jak vypadáme, jsme se mohli vesele smát. Byli jsme přece pod bezpečnou střechou naší školy.
                                       Zuzana Pindorová, VII. B

CÍLE, které stanovila vedoucí akce Mgr. Ester Haroková:
 nácvik cvičného evakuačního poplachu dle platného evakuačního plánu
 seznámit žáky s práci IZS
 prakticky ukázat zásah hasičů při dopravních nehodách
 naučit se předvídat rizika, správně vyhodnocovat mimořádnou situaci
 naučit žáky bezpečnému chování při pořádné situaci - požár, únik nebezpečných látek, dopravní nehoda
 seznámit žáky s prostředky ochrany obyvatelstva
 seznámit žáky s improvizovanými prostředky ochrany v mimořádné situaci
 naučit vážit si života a chránit jej
 naučit děti chovat se v dopravním prostředí bezpečně a tím výrazně snížit počet dopravních nehod s účastí dětí
 vytvořit správné návyky při pohybu a při jízdě na kole na pozemních komunikacích
 učit děti přejímat zodpovědnost za své jednání v dopravním prostředí
 naučit se předvídat rizika, správně vyhodnocovat situaci
 naučit vážit si života a chránit jej
 v rámci projektu uspořádat školní kolo DSMC a touto cestou v nich podnítit zájem o problematiku bezpečné chůze a orientace v provozu na pozemních komunikacích


 


SOUTĚŽ KE DNI STROMŮ

Naše školní družina se zúčastnila soutěže ke Dni stromů, která se konala na Střední zemědělské škole.

Na vernisáži, jež se konala 21. 10., jsme se dozvěděli, že jsme ve II. kategorii obsadili 1. místo s prací PODZIMNÍ ROVNODENNOST.
Všichni jsme měli velkou radost.
Zdraví vychovatelky

 


Bramborový den

Ve středu 13. 10. jsme uskutečnili s dětmi zábavnou akci - bramborový den.

Na hřišti jsme se rozdělili do čtyř družstev, každé dostalo kbelík brambor a pak jsme soutěžili.
A jaké byly disciplíny? Sázení, přenášení na lžíci, sběr mandelinek, slalom, házení na cíl apod.
A co se pak stalo s brambory? Z těch jsme si udělali panáčky bramboráčky.
Zdraví vychovatelky
 


Společná akce se školní družinou základní školy na Ostravské

První akcí se ŠD byla společná výroba draků. Děti ze ŠD zavítaly k nám. Naše zahrada je prostorná, počasí nám k tomu hrálo, a tak se mohlo začít vyrábět. Některé chlapce zajímalo více okolí zahrady, ale i přesto se výsledky dostavily a draky byly na světě.