Co potřebují žáci školy Slezská a školy Ostravská pro školní rok 2015/2016

V příloze přinášíme seznam potřeb, především sešitů, které budou žáci škol ZŠ Slezská a ZŠ Ostravská potřebovat ve školním roce 2015/2016.


Užitečné rady pro rodiče a jejich děti

Vážení rodiče,

přinášíme vám několik rad, které pro vás připravil Státní zdravotní ústav. Určité stojí za přečtení! Radu vždy najdete tak, že kliknete na připravený modrý odkaz.

Jak vybrat školní brašnu (aktovku) ?

Problémy s nadváhou u dětí.

Sedíme zdravě.

Správná jízda na kole a správné plavání.

Aby tě pes nekousl.

Aby tě auto nepřejelo.


Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, v příloze přinášíme nejdůležitější informace, které byste před nástupem vašich dětí měli znát. Doplňujeme jimi informace podané na schůzce konané v úterý 17.6. 2015. Pro ty rodiče, kteří se schůzky nezúčastnili, sdělujeme, že náhradní setkání se neplánuje, všechny informace však můžete získat např. od vedoucích školních družin, provozních školních jídelen a na počátku září od třídních učitelek vašich dětí. 18.6. 2015, Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Seznam pracovních sešitů ve škol. roce 2014/2015

Důležitou pomůckou pro výuku jsou pracovní sešity. Pro školní rok 2014/2015 schválil ředitel škol seznam používaných pracovních sešitů, který je v příloze. Poněvadž pracovní sešity škola není schopna nakupovat ze svého rozpočtu, část nákladů ponesou se svým souhlasem rodiče. 

Děkujeme za pochopení.


Základní informace pro rodiče prvňáčků pro školní rok 2014/2015

V příloze přináše vše podstatné, co může zajímat rodiče našich budoucích prvňáčků!


Dotazy na tzv. ředitelské volno

Vážení rodiče,

v posledních dnech dostávám dotazy na to, zda 2. nebo 9. května po dnech státních svátků nebude v základních školách na Ostravské a na Slezské ul. žákům školy uděleno tzv. ředitelské volno. Vzhledem k tomu, že v těchto dnech nevznikne žádný z důvodů, pro které by mělo být ředitelské volno uděleno, sděluji, že ředitelské volno vyhlášeno nebude a v obou školách proběhne normální výuka.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Jak se odvolat v případě nepřijetí na střední školu

Rodičům a zákonným zástupcům našich žáků přinášíme důležité informace týkající se přijímacího řízení do středních škol ve škol. roce 2013/2014. Bližší informace je možné dále získat od výchovných poradců obou našich škol: Mgr. Harokové (ZŠ Ostravská), Mgr. Poskerová (ZŠ Slezská).

Vzory přihlášek naleznete v přílohách!

V přílohách najdete i vzor možného odvolání se proti nepřijetí uchazeče.


Vzor ODVOLÁNÍ proti nepřijetí na střední školu

Vážení rodiče, žáci,

ne každému se hned napoprvé podařilo dostat se v rámci přijímacího řízení na střední školu. Jako pomůcku proto nabízíme možný vzor odvolání se proti nepřijetí. V případě dalších nejasností vám pomohou výchovné poradkyně obou škol: paní Mgr. Walková na Ostravské a paní Mgr. Poskerová na Slezské.

Vzor ODVOLÁNÍ naleznete v příloze.


Ředitel školy odpovídá na dotazy rodičů

Ředitel školy odpovídá na dotazy vznesené rodiči na minulé rodičovské schůzce. Odpovědi naleznete v příloze.


Pozor na poškozené bankovky

Vážení rodiče,
v platnost vstoupil nový zákon č. 136/2011 o oběhu peněz, který v praxi výrazně zkomplikoval platby poškozenými bankovkami a jejich výměny v bankách, které v současné době nevezmou, ale poškozené bankovky ani nevymění. Z tohoto důvodu si škola nemůže dovolit přebírat při různých platbách prováděných rodiči za své děti poškozené peníze. Upozorňujeme na to i touto cestou, aby nedocházelo ve vzájemných vztazích k nedorozuměním. Ani v jídelnách ani ve školní družině, ale ani při různých dalších platbách pracovníci školy nebudou moci poškozené bankovky převzít. Pokud tedy po dětech nějaké peníze posíláte, zkontrolujte prosím jejich stav.
Děkujeme za pochopení.
V Českém Těšíně 2. listopadu 2011
Rudolf Fiedler, ředitel


Informace pro rodiče: Dohled nad žáky školy v době polední přestávky

Vážení rodiče,
v souladu s § 415 a § 422 zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a vyhlášky č. 48//2005 Sb., o základním vzdělávání…, v platném znění, odpovídá škola za zdraví dětí, a proto nad dětmi stanovuje v průběhu jejich pobytu ve škole a na školních akcích pedagogický dozor. Škola však nenese za děti odpovědnost od okamžiku, kdy děti opustí areál školy, což se týká především přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Škola za žáky opět přebírá odpovědnost po jejich návratu do školy 15´před zahájením vyučování. Jestliže však ředitel školy povolí žákům pobyt ve škole v době této přestávky, pak škola nad těmito žáky zabezpečuje dozor a žáci musí respektovat všechna ustanovení školního řádu, tedy i to, že chce-li z nějakého důvodu školu opustit, musí k tomu mít předběžný souhlas jak rodiče, tak třídního učitele. Je tedy zřejmé, že odchod dítěte musí rodič předem omluvit. Tato omluva předem se nevyžaduje, pokud rodič vysloví trvalý souhlas s tím, že dítě může trávit tento jinak svůj volný čas mimo školu, kdy za něho škola nenese odpovědnost.
Ve školním roce 2011/2012 škola dozor v polední přestávce nezajišťuje, výjimkou je zajištění dozoru pro děti prvního stupně ZŠ. Letos se to týká IV. třídy p. učitelky Potyszové, avšak pouze za předpoladu, že s tím rodič dítěte vysloví písemný souhlas! V ostatních případech škola dozor nad žáky v době polední přestávky nezabezpečuje.

V Českém Těšíně 2. listopadu 2011
         Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel,
 


Ředitel školy odpovídá na dotazy rodičů

V příloze naleznete odpovědi ředitele školy na dotazy, které byly vzneseny na rodičovské schůzce 10. října 2010.


Stanovisko ředitele školy k výuce sexuální výchovy

Vzhledem k tomu, že se na ředitele školy obrátili někteří rodiče s nejrůznějšími dotazy týkajícími se sexuální výchovy ve škole, zveřejňuje ředitel školy toto stanovisko.


Ředitel školy odpovídá na dotazy z rodičovských schůzek 20.4. 2010

Dotaz č. 1:
Budou v novém školním roce třídy I.A a I.B spojeny? Zůstane u 2. třídy jako TU p. Rucká?

Odpověď ředitele školy:
V současné době mají I.A 12 a I.B 13 žáků. Z ekonomických důvodů nemohou takto málopočetné třídy existovat. Z I.A a I.B vznikne jedna druhá třída.
V této 2. třídě bude, pokud se něco zásadního nezmění, třídní učitelkou Mgr. Palíková, paní učitelka Mgr. Rucká převezme jako třídní učitelka IV. třídu.
Doplňme ještě pro informaci, že v I. třídě bude třídní učitelkou Mgr. Raszyková, z bývalých V.A a V.B vznikne jedna VI. třída, v níž bude třídní učitelkou Mgr. Hloušková.
Předpokládáme, že v ostatních třídách se přidělení třídnictví nezmění.

Dotaz č. 2
Není jazyková úroveň žáků 1. a 2. třídě (anglický jazyk) příliš malá?

Odpověď ředitele školy:
Cílem výuky cizího jazyka v 1. a v 2. třídě není dát žákům rozsáhlé jazykové vědomosti. Musíme si uvědomit, že v tomto období se schopnosti žáků teprve rozvíjejí. Jde nám především o to, aby děti získaly vztah k jazyku, aby ztratily ostych a strach, aby je jazyk zaujal, aby si k angličině postupně nacházely cestičku. Proto je např. v prvním ročníku neklasifikujeme, ale hodnotíme slovně. Vědomosti budeme ověřovat a testovat ve vyšších ročnících, v 5. a v dalších třídách.


Alergeny v blízkosti našich škol

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE DĚTÍ S ALERGICKÝM ONEMOCNĚNÍM

Upozorňujeme rodiče, že v okolí naší základní školy na Ostravské ul. a v okolí mateřské školy na Ostravské ulici se vyskytují tyto rostliny, které mohou vyvolat alergii u dětí.

Dřeviny Trávy Byliny
bříza bojínek tolice vojtěška
javor jílek pampeliška
jilm kostřava sedmikráska
lípa lipnice jitrocel
ořešák psárka št'ovík
topol pýr hořčice
líska srha kopřivovité
borovice   merlíkovité

V jarním období dominují pyly dřevin, v létě pyly travin a na podzim pyly vysokobylinných plevelů. Koncentrace pylů v ovzduší je také ovlivněna počasím. Horké, suché počasí napomáhá šíření pylů stejně jako vítr. Naopak déšť sráží pyly dolů na zem a riziko snižuje. Monitorování pohybu pylových zrn je obvykle zajišťováno regionálními hygienickými stanicemi a zastřešované tzv. PYLOVOU INFORMAČNÍ SLUŽBOU.

Současně sdělujeme, že trávy a byliny by v blízkosti základní školy a mateřské školy neměly dětem způsobovat větší problémy, protože v areálu školy i mateřské školy zajišťujeme pravidelné kosení.

Pylové zpravodajství můžete sledovat na následujících stránkách:

www.pylovasluzba.cz