Provoz v keramické dílně

Keramická dílna: 
 

Od 7.10. 2013 otevíráme keramickou dílnu.
Děti ze ŠD ze ZŠ Slezská budou pracovat ve třech skupinách : PO, ÚT, ČT od 13:30 do 15:00 hodin.

Děti z MŠ Hornická budou v dílně pracovat ve středu.

Ve dnech PON a ÚT v dopoledních hodinách je keramická dílna k dispozici pro ZŠ Slezská.

Ve dnech ČT, PÁ v dopoledních hodinách je keramická dílna k dispozici pro ZŠ Ostravská.
 


Stanovení výše úplaty v mateřských školách a školních družinách pro škol. rok 2012/2013

V příloze zveřejňujeme rozhodnutí ředitele školy o stanovení úplaty v mateřských školách a školních družinách pro školní rok 2012/2013.


K souhlasu zákonných zástupců s poskytnutím zdravotní služby jejich dítěti

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzhledem k tomu, že se z vaší strany objevilo několik dotazů, jak to je s písemným souhlasem zákonného zástupce dítěte, v tomto případě zároveň žáka našich škol a mateřských škol, k poskytnutí zdravotní služby, podáváme toto vysvětlení:

1) Poskytnutí zdravotní služby nově řeší zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění, který nabyl účinnosti k 1. dubnu 2012.
2) Pro školy, podle stanoviska právníků, je tento souhlas zákonných zástupců v několika ohledech důležitý. Škola jej musí mít ve chvíli, kdy zabezpečuje výjezd dětí mimo školu a trvalé bydliště, tedy např. při výjezdech do školy v přírodě, na lyžařský výcvikový kurz, na školní výlety, exkurze apod., tedy vždy, kdy zákonní zástupci nejsou v případě vážného úrazu dítěte přímo k dispozici.
3) Souhlas zákonného zástupce je bezpodmínečně nutný tehdy, jestliže lékaři poskytovaná zdravotní služba může podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života. U některých z vás vyvolal text tiskopisu, který vám škola nabídla k podpisu, úsměv a byl považován za zkomoleninu. Abychom dokázali, že je správný, přinášíme na tomto místě jeho autentické znění ze zákona:

     § 35 odst.2:   Jde-li o nezletilého pacienta, a) jehož zákonnými zástupci jsou rodiče, vyžaduje se /.../ souhlas obou rodičů, a to k poskytnutí zdravotních služeb, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života...

 4) Na žádném místě zákona není uvedeno, že poskytnutí souhlasu s poskytnutím zdravotní služby podle § 35 citovaného zákona je pro rodiče povinné, zákonní zástupci tudíž nemají žádnou povinnost tento
      souhlas podepisovat škole. Důsledkem by však bylo, že škola, která v žádném případě nemůže za zákonné zástupce rozhodovat (a to ani v případě ohrožení života dítěte), by nemohla ty děti, od nichž
      nebude mít souhlas zákonných zástupců, brát na akce, které budou organizovány mimo sídlo školy a trvalý pobyt dítěte (viz bod 2).
5) Poněvadž někteří rodiče předložený text různě upravovali, musíme zdůraznit, že to není možné. Zákonný zástupce buď s textem, jak mu byl předložen, souhlasí, nebo nesouhlasí. Pokud s textem
     nesouhlasí, pak před podpisy napiště nesouhlasím(e).
6) Zákon skutečně ukládá, aby souhlas udělili oba zákonní zástupci!
 

Závěrem bychom chtěli dodat, že k zákonu se jistě v nejbližší době objeví řada právních výkladů, jelikož je především v lékařských kruzích považován za značně kontroverzní, a už dnes se hovoří o tom, že na
podzim má dojít k jeho novele. Objeví-li se v této oblasti něco nového, ihned vás budeme informovat.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel