Informace o havárii kotle ve školní jídelně

Vážení rodiče, vážení strávníci!

Ve čtvrtek 8. listopadu 2012 došlo ve školní jídelně na Zelené ul. k havárii kotle. V současné době zajišťujeme opravu nebo výměnu. Z důvodu havárie jsme však nucení v pátek 9.11. a prevděpodobně i v pondělí 12.11. a v úterý 13.11. místo plánovaných jídel zajistit náhradní stravovaní.  Všem strávníkům se omlouváme. Děkujeme za pochopení!

Vážení rodiče, vážení strávníci!

Havárie kotle potrvá až do pátku 16.11. 2012. Z tohoto důvodu nebude zatím možné vybírat si jídla ze dvou nabídek.

Toto sdělení se týká strávníků ZŠ Ostravská, ZŠ Slezská, SZeŠ, církevní školy Frýdecká a Třanovského a dále smluvních strávníků.
Irena Hnyluchová, provozní ŠJ;  Rudolf Fiedler, ředitel školy
 


Halloweenské tvoření

Halloweenské tvoření v naší ŠD se opravdu vydařilo!!
Děti trávily čas při tvoření různých výrobků s helloweenskou tématikou – výroba pavouků, dýní, netopýrů a jiných strašidel. Poslední den Helloweenu v naší ŠD jsme zakončili malou diskotékou.
V keramické dílně si děti vyrobily další nádherné výrobky, které dočasně zdobí prostory ŠD.
 


Výsledky soutěže o budoucí logo školy

Dne 18.10. 2012  proběhla schůzka poroty, která ve složení R. Fiedler (ŘŠ), H. Warcopová (ved. ped.), A. Waszková (ved. MŠ), J. Choborová (ved. ŠD), L. Slováková (ved. ŠŽS) rozhodovala o tom, jak by mělo vypadat budoucí logo Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace. Porotě se nejvíce líbily návrhy paní Kateřiny Sekulové a paní Dagmar Novákové, které se nejvíc přiblížily zadávacím požadavkům. Potěšující byla také účast žáků, především dětí z pracovišti na Slezské ul.  Vítězkou nakonec porota prohlásila p. Kateřinu Sekulovou. Její návrh bude nyní předán odborníkům z oblasti IVT, aby na základě doplňujících připomínek poroty připravili návrh loga v elektronické podobě.

Výsledky:
Absolutní pořadí:

1. Mgr. Kateřina Sekulová

2. Mgr. Dagmar Nováková

3. Mgr. Zuzana Kaczmarczyková

Především žákovské návrhy budou vystaveny ve vestibulu ZŠ Slezské.

Přinášíme vítězný návrh.


Provoz v keramické dílně

Keramická dílna: 
 

Od 7.10. 2013 otevíráme keramickou dílnu.
Děti ze ŠD ze ZŠ Slezská budou pracovat ve třech skupinách : PO, ÚT, ČT od 13:30 do 15:00 hodin.

Děti z MŠ Hornická budou v dílně pracovat ve středu.

Ve dnech PON a ÚT v dopoledních hodinách je keramická dílna k dispozici pro ZŠ Slezská.

Ve dnech ČT, PÁ v dopoledních hodinách je keramická dílna k dispozici pro ZŠ Ostravská.
 


Stanovení výše úplaty v mateřských školách a školních družinách pro škol. rok 2012/2013

V příloze zveřejňujeme rozhodnutí ředitele školy o stanovení úplaty v mateřských školách a školních družinách pro školní rok 2012/2013.


K souhlasu zákonných zástupců s poskytnutím zdravotní služby jejich dítěti

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzhledem k tomu, že se z vaší strany objevilo několik dotazů, jak to je s písemným souhlasem zákonného zástupce dítěte, v tomto případě zároveň žáka našich škol a mateřských škol, k poskytnutí zdravotní služby, podáváme toto vysvětlení:

1) Poskytnutí zdravotní služby nově řeší zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění, který nabyl účinnosti k 1. dubnu 2012.
2) Pro školy, podle stanoviska právníků, je tento souhlas zákonných zástupců v několika ohledech důležitý. Škola jej musí mít ve chvíli, kdy zabezpečuje výjezd dětí mimo školu a trvalé bydliště, tedy např. při výjezdech do školy v přírodě, na lyžařský výcvikový kurz, na školní výlety, exkurze apod., tedy vždy, kdy zákonní zástupci nejsou v případě vážného úrazu dítěte přímo k dispozici.
3) Souhlas zákonného zástupce je bezpodmínečně nutný tehdy, jestliže lékaři poskytovaná zdravotní služba může podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života. U některých z vás vyvolal text tiskopisu, který vám škola nabídla k podpisu, úsměv a byl považován za zkomoleninu. Abychom dokázali, že je správný, přinášíme na tomto místě jeho autentické znění ze zákona:

     § 35 odst.2:   Jde-li o nezletilého pacienta, a) jehož zákonnými zástupci jsou rodiče, vyžaduje se /.../ souhlas obou rodičů, a to k poskytnutí zdravotních služeb, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života...

 4) Na žádném místě zákona není uvedeno, že poskytnutí souhlasu s poskytnutím zdravotní služby podle § 35 citovaného zákona je pro rodiče povinné, zákonní zástupci tudíž nemají žádnou povinnost tento
      souhlas podepisovat škole. Důsledkem by však bylo, že škola, která v žádném případě nemůže za zákonné zástupce rozhodovat (a to ani v případě ohrožení života dítěte), by nemohla ty děti, od nichž
      nebude mít souhlas zákonných zástupců, brát na akce, které budou organizovány mimo sídlo školy a trvalý pobyt dítěte (viz bod 2).
5) Poněvadž někteří rodiče předložený text různě upravovali, musíme zdůraznit, že to není možné. Zákonný zástupce buď s textem, jak mu byl předložen, souhlasí, nebo nesouhlasí. Pokud s textem
     nesouhlasí, pak před podpisy napiště nesouhlasím(e).
6) Zákon skutečně ukládá, aby souhlas udělili oba zákonní zástupci!
 

Závěrem bychom chtěli dodat, že k zákonu se jistě v nejbližší době objeví řada právních výkladů, jelikož je především v lékařských kruzích považován za značně kontroverzní, a už dnes se hovoří o tom, že na
podzim má dojít k jeho novele. Objeví-li se v této oblasti něco nového, ihned vás budeme informovat.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel