Historie a kroniky

V roce 2006 oslavuje Základní škola Český Těšín na Ostravské ulici již 30 let svého trvání. Pojďme zavzpomínat na její začátky.

Počátky existence ZŠ jsou spjaty s gymnáziem, kde byly dříve původní prostory základní devítileté školy. Na základě školského zákona z roku 1960 došlo od 1. září 1961 k rozdělení jedenáctileté střední školy na střední všeobecně vzdělávací školu s 1. až 3. ročníkem a na základní devítiletou školu s 1. až 9. ročníkem. Obě školy zůstaly pod společnou střechou a správou, kdy ředitelem obou škol zůstal původní ředitel střední školy dr. Bedřich Hustý.

Od 1. října 1963 byla provedena delimitace ZDŠ a SVVŠ, kdy každá škola získala svého ředitele. Soužití obou institucí bylo náročné. Byly nemalé problémy v oblasti využívání prostorů, neboť bylo třeba skloubit využívání některých odborných učeben a tělocvičny oběma školami. Tyto ne právě ideální podmínky skončily k 30. červnu 1976, kdy se ZDŠ přemístila do nové budovy, která byla postavena na nově vzniklém sídlišti Ostravská.

Od roku 1961 začal platit nový územní plán města, který byl vypracován ve vztahu k ostravskokarvinské aglomeraci. V souvislosti s tím začala bytová výstavba, která byla realizována zástavbou volných ploch na okrajích města. Tak vzniklo např. sídliště Hrabinská a o něco později lokalita Ostravská, které byly postupně předávány veřejnosti během let 1971 až 1973. Protože na sídliště se měly stěhovat především rodiny s dětmi, bylo zapotřebí řešit i problém se školní docházkou. K tomu se přidal i požadavek, aby ZDŠ v budově gymnázia získala své vlastní prostory. Výsledkem bylo vydání rozhodnutí ze dne 11. listopadu 1969 o výstavbě nové devatenácti třídní školy v areálu sídliště Ostravská. Mělo jít o školu, která svým architektonickým pojetím měla být novinkou v celém Severomoravském kraji.Autorem projektu je ing.arch.Waller, který předpokládal terasovitý typ školy, kde každá třída měla mít dveře na terasu. Tu měly děti během přestávek v letní době využívat.Dále v areálu školy bylo umístěno školní hřiště, což žádná škola v Českém Těšíně dosud neměla. Generálním dodavatelem stavebních prací byl n.p. Bytostav Ostrava. Stavební práce měly být ukončeny v roce 1974. Během výstavby došlo ke změně projektu a opoždění prací a škola byla zkolaudována 23.8.1976 .

A tak 1. září 1976 došlo k slavnostnímu otevření nové budovy ZŠ. Ředitelkou se stala Jiřina Káňová.

Počet žáků rychle narůstal, proto se muselo přistoupit ke směnnému vyučování na 1. stupni. Největší počet dětí byl ve školním roce 1981/1982, kdy ve 30 třídách se učilo 995 žáků. Situace se zlepšila až po otevření další nové školy na sídlišti Mojská k 1. září 1982, kam z naší školy z každého ročníku přešly 1 až 2 třídy.

Škola nežila jen pracovními povinnostmi. V průběhu let byly také navazovány družební styky mezi městy Kysucké Nové Město a Cieszynem v Polsku. Vzájemná spolupráce se projevovala především v konání sportovních a kulturních akcí.

A jak plynul čas, projevovaly se změny ve společnosti. Nejvýznačnější se udály v letech 1989/1990, které se samozřejmě promítly i do škol. Proběhly volby ředitelů a do funkce ředitele naší školy byl zvolen Mgr. Edmund Ondřeka, který nastoupil 1. února 1991. Město ve spolupráci se školským úřadem přistoupilo k posilování autonomie škol, a tak naše škola získala k 1. lednu 1995 právní subjektivitu.

Protože jsme splňovali podmínky plné aprobovanosti učitelů anglického a německého jazyka, mohli jsme se stát ve školním roce 1994/1995 výběrovou základní školou s rozšířenou výukou cizích jazyků.

Změny však pokračovaly i v dalších letech. Docházelo k slučování škol do větších celků, a tak v roce 2003 byly k naší základní škole, školní družině a Školní jídelně na Zelené ul. připojeny dvě mateřské školy: Mateřská škola na Hornické ulici a Mateřská škola na Ostravské ul., a druhá školní jídelna rovněž na Ostravské ul. Poslední velkou změnou pak byl rok 2005, kdy vedle školy vyrostl zcela nový sportovní areál s fotbalovým hřištěm s umělou trávou, hřištěm pro košíkovou, s drahami s umělým povrchem. A to vše je doplněno umělým osvětlením!

Mgr. Věra Cybelová