Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře Slabikáře

Datum: 20. 11. 2012
Čas: 16,30 hod.
Místo konání: učebna I. A

Cíl:
• Zhodnocení práce dětí ve čtení
• Ukázka čtení žáků
• Slavnostní předání slabikáře
• Rozvoj čtenářské gramotnosti

Forma: ukázková hodina

Průběh akce:
• Přednes říkanek
• Čtení slabik
• Čtení slov a vět
• Rozklad slova na hlásky, přiřazování slov k obrázkům
• Předávání Slabikářů
• Diskuse s rodiči

 

V Českém Těšíně 13. 11. 2012 Barbara Raszyková
 


Žáci 1. stupně byli na poště

 
Dne 5. 11. 2012 se byli žáci1. stupně podívat na poště. Každé třídě se věnovala vedoucí pošty spolu s obchodním zástupcem a obchodním manažerem. Žáci se tak mohli dozvědět, co pošta nabízí svým klientům – od odesílání dopisů, až po sjednání pojištění. Žáci se pak sami mohli zeptat na vše, co souvisí s poštou a jejími službami. Na závěr se sami stali klienty a mohli si vyzkoušet nakupování. Z vitrín si mohli vybrat zboží, které se jim líbilo a zakoupit si ho. Byli obslouženi u přepážky, kde si vyzkoušeli vhodné chování na poště, dodržování diskrétní zóny a manipulaci s penězi. Na konec byli všichni odměněni sladkou odměnou.
Za vydařenou akci můžeme poděkovat pracovnicím pošty.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            Mgr. Barbara Raszyková

Jak jsme byli na poště
V pondělí 5. listopadu jsme šli se třídou na poštu. Dorazili jsme za poštu a čekala na nás paní vedoucí pošty. Odložili jsme si deštníky a poslouchali jsme paní vedoucí. Říkala nám, že když jsme v Praze, můžeme poslat z pošty babičce dopis. Potom nám paní vedoucí řekla, abychom se šli potichu podívat ke stolu. Šli jsme tam a bylo tam plno věcí, které jsme si mohli vybrat. Vybrala jsem si pexeso s koňmi. Stálo 20 Kč, potom nám paní vedoucí řekla, že se máme postavit do fronty a vybranou věc zaplatit u přepážky. Potom jsem se oblékla. Nakonec nám paní vedoucí rozdala bonbony a my se vrátili do školy
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Veronika Petrášová, žákyně III. C


Pečujeme o zeleň v okolí naší školy

Každý rok oslavujeme DEN STROMŮ. I letos jsme slavili a 2. listopadu 2012 jsme vysadili dva keře RHODODENDRONŮ, které jsme obdrželi od MěÚ Český Těšín, odboru výstavby a životního prostředí. 

Podařilo se nám tak navýšit jejich počet a zkrášlit prostranství před naší školou.

Žáci IX.A - Sloboda M., Jelínek M., Ptak M., Kabot M. - fotodokumentace


Nová předsedkyně Školské rady při ZŠaMŠ Hrabina

Dne 13. listopadu 2012 se konalo první zasedání nově zvolené školské rady. Na programu jednání byla kromě dalších bodů volba předsedy. Předsedkyní školské rady se stala paní Mgr. Barbara Raszyková, které k zvolení blahopřejeme.

Bližší podrobnosti o prvním jednání školské rady přineseme v nejbližších dnech.


Otevírání budovy školy a přestávky mezi výukou od škol. roku 2012/2013

 Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci!

V letošním roce došlo Vyhláškou č. 256/2012 k několika změnám Vyhlášky č. 48/2005 o základním vzdělávání. Někteří z vás se ptáte, jak se tyto změny promítly do organizace a do školního řádu našich škol na Ostravské ul. a na Slezské ul. Zejména vás zajímalo, kdy se bude škola v zimě, kdy je venku dost chladno, školní budova otevírat pro dojíždějící žáky, jak to bude s přestávkami mezi jednotlivými vyučovacími hodinami a jak bude probíhat polední přestávka před odpolední výukou. Zde je odpověď ředitele školy.

1) Především: Výuka nesmí začít před 7. hodinou ranní a nesmí skončit po 17. hod., později nesmějí skončit ani zájmové kroužky, které organizuje škola. Toto ohraničení od 7.00 hod. do 17.00 hod. se týká výuky, nikoli však relaxační činnosti. V praxi to znamená, že např. u školních výletů, pokud s tím rodiče souhlasí, může školní výlet skončit později za předpokladu, že po 17.00 má výlet jednoznačně relaxační ráz, že se nejedná o výuku.

2) Poněvadž pravidelná výuka začíná na obou školách v 7.50 hod., otevírá se škola pro žáky v souladu s novelizovanou vyhláškou v 7.30 hod., tedy 20 min. před zahájením vyučování. V případě dojíždějících žáků, kteří se dostávají ke škole dřív, je možné po dohodě rodičů se školou postupovat dvojím způsobem. Žákovi může být ředitelem školy buď umožněno navštěvovat před 7.30 hod. školní družinu, nebo mu může ředitel školy povolit za předem dohodnutých bezpečnostních pravidel pobyt ve vestibulu školy před 7.30 hod. Na tento pobyt žáka ve škole se pak v plném rozsahu vztahuje školní řád, ze jehož porušení může být žák kázeňsky potrestán. 

3) Pro školní rok 2012/2013 se nic nemění, pokud jde o přestávky mezi jednotlivými vyučovacími hodinami. Tzv. malé přestávky zůstávají desetiminutové, velká přestávka mezi druhou a třetí hodinou bude i nadále trvat 15 minut.

4) V době polední přestávky mezi dopolední a odpolední výukou (Pozor!  Týká se to jen dnů, kdy je v rozvrhu odpolední výuka, a týká se to jen žáků, kteří mají odpolední výuku ve svém rozvrhu.) mají žáci  obou škol možnost setrvávat v budově škole, avšak pouze na vyhrazeném místě a pod dohledem dozírajícího zaměstnance školy. Přestávka byla stanovena na 40 minut. Pro žáky, kteří se přestávku před odpoledním vyučováním rozhodnou trávit ve škole, opět platí v plném rozsahu školní řád.  

5) Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách a při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy (výlety, exkurze, kulturní akce, soutěže apod.) stanoví škola zařazení a délku přestávek podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. 

6) A ještě jedna informace, která se týká délky výuky. Od školního roku 2012/2013 mohou mít i žáci 1. až 5. ročníku v jednom sledu 6 vyučovacích hodin!

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Podzimní hrátky v V.C na Ostravské

Třídní akce V. C třídy – Podzimní hrátky


Naši rodiče nám uspořádali akci, která se konala ve středu 24. října 2012 v Chotěbuzi. Někteří přijeli ve stanovenou dobu, jiní přišli později z různých kroužků. První hry jsme si vymysleli sami. Hráli jsme autostop, na schovávanou a stihli jsme si zahrát i kopanou. Nejlepší hru nám však vymysleli rodiče. Měla název „Druhé podzimní olympijské hry“. Nejdříve jsme museli před sebou kopat míč a kličkovat kolem židlí. Vyhráli kluci, protože mají větší sílu v nohách a lepší taktiku. Celkové vítězství ve všech soutěžích patřilo klukům. A hurá na hledání pokladu!
Magdalena Bilková, V. C
Poklad jsme hledali neuvěřitelnou půlhodinu, možná i déle. Pak ho našla Terka v hrnci! Každý jsme dostali po balíčku sladkostí. Když jsme snědli i výborný guláš, co navařily maminky, vrhli jsme se na dlabání dýní. Byly krásné. Teď je máme ve třídě. Poté rodiče zavolali nás holky, abychom si napsaly přáníčka na lampióny štěstí. Druhý lampión dostali kluci. Když jsme lampióny pustili, letěly hodně vysoko. Klučičí lampión shořel dříve, náš až později. Tato akce se velmi zdařila, těším se určitě na další.
Arlinda Mjekiqi, V. C
 


Výsledky soutěže o budoucí logo školy

Dne 18.10. 2012  proběhla schůzka poroty, která ve složení R. Fiedler (ŘŠ), H. Warcopová (ved. ped.), A. Waszková (ved. MŠ), J. Choborová (ved. ŠD), L. Slováková (ved. ŠŽS) rozhodovala o tom, jak by mělo vypadat budoucí logo Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace. Porotě se nejvíce líbily návrhy paní Kateřiny Sekulové a paní Dagmar Novákové, které se nejvíc přiblížily zadávacím požadavkům. Potěšující byla také účast žáků, především dětí z pracovišti na Slezské ul.  Vítězkou nakonec porota prohlásila p. Kateřinu Sekulovou. Její návrh bude nyní předán odborníkům z oblasti IVT, aby na základě doplňujících připomínek poroty připravili návrh loga v elektronické podobě.

Výsledky:
Absolutní pořadí:

1. Mgr. Kateřina Sekulová

2. Mgr. Dagmar Nováková

3. Mgr. Zuzana Kaczmarczyková

Především žákovské návrhy budou vystaveny ve vestibulu ZŠ Slezské.

Přinášíme vítězný návrh.


Další informace ke vzdělávacímu zájezdu do Anglie

V přílohách naleznete další, tentokrát už podrobné informce ke vzdělávacímu zájezdu našich žáků do Anglie:

1. Možnost dodatečného přihlášení!

2. Přihláška s podrobnými informacemi

3. Program zájezdu

4. Splátkový kalendář


Úspěch Lucie Baronové - její obrázek je v kalendáři

Velkého úspěchu dosáhla Lucie Baronová, která byla do 31. srpna žákyní naší školy, z které odešla na víceleté gymnázium. Lucie se zúčastnila výtvarné a literární soutěže  nazvané "Voda pro potraviny", kterou vyhlásilo Ministerstvo zemědělství. Luciina výtvarná práce se líbila natolik, že její obrázek byl zařazen do kalendáře na rok 2013, který vydalo zmíněné ministerstvo.

Lucii k úspěchu blahopřejeme a přejeme jí na gymnáziu hodně úspěchů!

Rudolf Fiedler, ředitel ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina, p.o.

V přílohách naleznete dopis z ministerstva, čelní stranu kalendáře a také samotný obrázek Lucie Baronové.


Uskutečnila se veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky

Z rozhodnutí ředitele Krajského úřadu Moravskoslezského kraje proběhla ve dnech 24. až 26. září 2012 v naší Základní škole a mateřské škole Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, Ostravská 1710 Český Těšín, veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. Jednalo se o kontrolu hospodaření za rok 2011 a první polovinu roku 2012.

K naší spokojenosti kontrola konstatovala, že z naší strany je v oblasti hospodaření a personalistiky vše v pořádku a že kontrola nestanovuje žádná opatření. Citujeme ze závěru:
Prostředky určené na přímé náklady na vzdělávání na rok 2011 byly vyčerpány v plné výši a v souladu s účelem, na který byly poskytnuty. Porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno.

Je zřejmé, že největší podíl na bezproblémovém hodnocení má ekonomka školy p. Demčáková.

Jí i ostatním zaměstnancům ekonomicko-personálního úseků patří ocenění vedení školy.