Další informace ke vzdělávacímu zájezdu do Anglie

V přílohách naleznete další, tentokrát už podrobné informce ke vzdělávacímu zájezdu našich žáků do Anglie:

1. Možnost dodatečného přihlášení!

2. Přihláška s podrobnými informacemi

3. Program zájezdu

4. Splátkový kalendář


Úspěch Lucie Baronové - její obrázek je v kalendáři

Velkého úspěchu dosáhla Lucie Baronová, která byla do 31. srpna žákyní naší školy, z které odešla na víceleté gymnázium. Lucie se zúčastnila výtvarné a literární soutěže  nazvané "Voda pro potraviny", kterou vyhlásilo Ministerstvo zemědělství. Luciina výtvarná práce se líbila natolik, že její obrázek byl zařazen do kalendáře na rok 2013, který vydalo zmíněné ministerstvo.

Lucii k úspěchu blahopřejeme a přejeme jí na gymnáziu hodně úspěchů!

Rudolf Fiedler, ředitel ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina, p.o.

V přílohách naleznete dopis z ministerstva, čelní stranu kalendáře a také samotný obrázek Lucie Baronové.


Uskutečnila se veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky

Z rozhodnutí ředitele Krajského úřadu Moravskoslezského kraje proběhla ve dnech 24. až 26. září 2012 v naší Základní škole a mateřské škole Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, Ostravská 1710 Český Těšín, veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. Jednalo se o kontrolu hospodaření za rok 2011 a první polovinu roku 2012.

K naší spokojenosti kontrola konstatovala, že z naší strany je v oblasti hospodaření a personalistiky vše v pořádku a že kontrola nestanovuje žádná opatření. Citujeme ze závěru:
Prostředky určené na přímé náklady na vzdělávání na rok 2011 byly vyčerpány v plné výši a v souladu s účelem, na který byly poskytnuty. Porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno.

Je zřejmé, že největší podíl na bezproblémovém hodnocení má ekonomka školy p. Demčáková.

Jí i ostatním zaměstnancům ekonomicko-personálního úseků patří ocenění vedení školy.


Celoškolní projekt "Bezpečně nejen na kole" v ZŠ Ostravská

Ve středu 10. října 2012 se v areálu ZŠ na Ostravské ul. uskuteční projektový den s názvem "Bezpečně nejen na kole", který js zaměřen na dopravní výchovu. Kvůli projektu bude upraven začátek a konec výuky.

Všechny třídy budou začínat v 7.50 hod., vyučování bude ukončeno takto:

1. až 3. třídy v 11.30 hod.

4. až 9. třídy ve 12.00 hod.

Konci výuky je přizpůsoben provoz školní družiny.

Vedoucím akce je Mgr. Ester Haroková


Ředitel školy odpovídá na dotazy položené na rodičovských schůzkách dne 25. září 2012

1)  Aktovky žáků, zejména těch mladších, jsou příliš těžké, nemohly by děti dostat druhé účebnice domů, aby je nemusely přenášet?

     Asi před pěti lety jsem po projednání s tehdejším rodičovským poradním orgánem přijal opatření, které si kladlo za cíl postupně školu vybavit náhradními učebnicemi tak, aby děti mohly dvojr učebnice dostat. Poněvadž situace tehdy byla nejhorší v 6. a 5. třídách, začli jsme u těchto tříd. Žel, od příštího školního roku Ministerstvo školství, mládeže a  tělovýchovy velmi výrazně snížilo školám rozpočty. Během dvou let jsme se dostali do takové situace, že v současné době máme problémy alespoň s nákupem jedné řady učebnic, tedy takového množství knih, atlasů, pracovních materiálů, abychom vybavili žáky pro práci ve škole.
     Přesto se nám podařilo jedno. Vytvořit potřebnou zásobu učebnic, abychom dvojími učebnicemi mohli vybavit alespoň žáky, kteří to ze zdravotních důvodů mají doporučeno lékařem.

     V současné době probíhá v pedagogickém sboru diskuse a zjišťování, zda by dvěma žákům, kteří spolu sedí v lavici, nestačila ve škole jedna učebnice. Tímto opatřením by se množství dětmi do školy přenášených učebnic snížilo na polovinu.
     O konečném rozhodnutí vás budeme informovat nejpozději na příštích rodičovských schůzkách.

 

2) Proč není základní škola na Ostravské ulici barevně omítnuta?

     Problém tkví ve financích. Před dvěma lety mělo na této škole dojít k zateplování. Se zateplováním by došlo např. k výměně oken i k barevnému nahození fasád. Byly však pozastaveny dotace z evropských fondů a město Český Těšín, jako zřizovatel školy, v současné době tak vysokou částkou samo nedisponuje. V době, kdy škola musí především vyměnit okna, je zatím ve výhledu let 2012 a 2013 nahození školy barevnými omítkami málo pravděpodobné.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Připravujeme vzdělávací jazykový zájezd do Anglie

Vážení rodiče, chlapci a děvčata!
Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, p.o. připravuje pro žáky obou našich základních škol (Ostravská, Slezská) vzdělávací jazykový zájezd do Anglie, který je určen žákům druhého stupně (6. až 9. roč.). Zatím přinášíme předběžné údaje. Podle zájmu, který vy a vaše děti projevíte, budeme postupovat dále! Zde úvodní informace:

Místo konání:                             Londýn
Délka zájezdu:                          5 dnů
Předpokládaný termín:           květen 2013
Cena:                                         od 5850 Kč
Přihlásit se u:                           Mgr. Ellen Polaino  (na škole Ostravská)
                                                    Mgr. Lenky Slovákové (na škole Slezská)
Předběžné přihlášení do:      28.9. 2012
Podrobnější informace:         www.studentagency.cz
Případné dotazy:                      lenka.slovakova@zs-slezska.cz
 


První školní den prvňáčků - 3.9.2012 (z Těšínských minut)

Takhle letos začal školní rok! Tentokrát se redaktoři Těšínských minut přišli podívat do 1. třídy paní učitelky Mgr. Barbary Raszykové na Ostravské ulici.


Děti ze ZŠ Ostravská zahajují plavání

Sdělujeme rodičům žáků II.A, II.B a III.C základní školy z Ostravské ulice, že již tento týden zahajujeme výuku plavání. Výuka se uskuteční v bazénu Základní školy a mateřské školy Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace.

Jedna lekce trvá 70 minut, počet lekcí je 20  (žáci absolvují návštěvu bazénu 13x). Kurzovné je hrazeno z dotace, dopravné hradí rodiče a činí na celou dobu 230,- Kč.

Třídy zahajují takto:
II.B   6.9.   v 8.00 hod.
III.C  6.9.   v 10.30 hod.
II.A  12.9.  v 8.00 hod.


Pohádka O Sněhurákovi - 7.A

 

Zmatená pohádka o Sněhurákovi vznikla v hodinách německého jazyka, hlavně pro pobavení a rozvoj slovní zásoby a procvičení préterita :D. Kombinace hraných situací a kreslených.

Účinkující: P.Madeja, D.Adamík, M.Kubicová, D.Maceczková, N.Rucká, Z.Stalmachová, K.Šprochová, A.Urbanczyková, E.Zapletalová.

Pro neznalé němčiny: Příběh o zlém králi a krásném teenagerovi, který se jmenuje Sněhurák. Zlý král nemohl unést, že je chlapec odvážnější, a proto ho chtěl umlčet. Sněhurák pomocí žvýkačky Winterfresh zmrazil myslivce a utíkal do lesa, tam se dostal do chaloupky se 7 trpaslicemi. Dovolily mu u nich zůstat, když jim bude zpívat a hrát na kytaru, zatímco ony budou dělat všechny domácí práce. Král ho ale našel a pomocí otráveného parfému ho usmrtil. Zachránila ho Červená karkulka, vzali se a jestli neumřeli, žijí šťastně až dodnes. Po svatbě přijal Sněhurák jméno své milované a jmenoval se pan Karkulák.