Podzimníček ve II.C ZŠ Slezská

Poslední den v měsíci říjnu nás navštívila maminka našeho spolužáka Filípka Šildra. A nepřišla sama. Spolu s ní přišel i Podzimníček a Loudalka. Byli jsme moc zvědaví, kdo je to. Brzy jsme se to dozvěděli, protože nás Podzimníček i Loudalka provázeli celým vyučováním. Společně jsme četli, počítali, vyráběli , soutěžili, ale také nakupovali zeleninu a ovoce. Protože se nám moc dobře pracovalo, chceme ještě jednou poděkovat mamince Filípka za hezké dopoledne a že si na nás udělala čas. Bylo to prima a Loudalka a Podzimníček už jsou zase zpátky v pohádkové knize.
       Žáci II. C
 


Zpráva z činosti školní žákovské samosprávy na ZŠ Slezská za září a říjen 2012

V příloze přinášíme hodnocení školní žákovské samosprávy v ZŠ Slezská za měsíce září a říjen 2012.


Strašidelný den v I.B a I.C ZŠ Slezská

U příležitosti českých dušiček a anglického Helloweenu jsme si v úterý 23.10.2012 udělali strašidelný den.
Ráno se v potemnělých třídách sešla různá strašidla, duchové, čerti, mumie nebo čarodějnice a pak začalo strašidelné učení. Děti skládaly strašidelný hrad, hrály dýňové sudoku, doplňovaly strašidelná slova do mřížky, vyráběly helloweenské dýně a strašidelné ruce. Stihli jsme si i přečíst Hrůzostrašné pohádky pro malé strašpytlíky od Jiřího Žáčka. Vrcholem dne byl čarodějný rej při hudbě.Nejzajímavější masky byly odměněny medailemi a sladkostmi.
Tímto bychom také chtěli poděkovat rodičům za přípravu skvělých kostýmů a těšíme se na příští rok!
Třídní učitelky 1.B a 1.C
 


Otevírání budovy školy a přestávky mezi výukou od škol. roku 2012/2013

 Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci!

V letošním roce došlo Vyhláškou č. 256/2012 k několika změnám Vyhlášky č. 48/2005 o základním vzdělávání. Někteří z vás se ptáte, jak se tyto změny promítly do organizace a do školního řádu našich škol na Ostravské ul. a na Slezské ul. Zejména vás zajímalo, kdy se bude škola v zimě, kdy je venku dost chladno, školní budova otevírat pro dojíždějící žáky, jak to bude s přestávkami mezi jednotlivými vyučovacími hodinami a jak bude probíhat polední přestávka před odpolední výukou. Zde je odpověď ředitele školy.

1) Především: Výuka nesmí začít před 7. hodinou ranní a nesmí skončit po 17. hod., později nesmějí skončit ani zájmové kroužky, které organizuje škola. Toto ohraničení od 7.00 hod. do 17.00 hod. se týká výuky, nikoli však relaxační činnosti. V praxi to znamená, že např. u školních výletů, pokud s tím rodiče souhlasí, může školní výlet skončit později za předpokladu, že po 17.00 má výlet jednoznačně relaxační ráz, že se nejedná o výuku.

2) Poněvadž pravidelná výuka začíná na obou školách v 7.50 hod., otevírá se škola pro žáky v souladu s novelizovanou vyhláškou v 7.30 hod., tedy 20 min. před zahájením vyučování. V případě dojíždějících žáků, kteří se dostávají ke škole dřív, je možné po dohodě rodičů se školou postupovat dvojím způsobem. Žákovi může být ředitelem školy buď umožněno navštěvovat před 7.30 hod. školní družinu, nebo mu může ředitel školy povolit za předem dohodnutých bezpečnostních pravidel pobyt ve vestibulu školy před 7.30 hod. Na tento pobyt žáka ve škole se pak v plném rozsahu vztahuje školní řád, ze jehož porušení může být žák kázeňsky potrestán. 

3) Pro školní rok 2012/2013 se nic nemění, pokud jde o přestávky mezi jednotlivými vyučovacími hodinami. Tzv. malé přestávky zůstávají desetiminutové, velká přestávka mezi druhou a třetí hodinou bude i nadále trvat 15 minut.

4) V době polední přestávky mezi dopolední a odpolední výukou (Pozor!  Týká se to jen dnů, kdy je v rozvrhu odpolední výuka, a týká se to jen žáků, kteří mají odpolední výuku ve svém rozvrhu.) mají žáci  obou škol možnost setrvávat v budově škole, avšak pouze na vyhrazeném místě a pod dohledem dozírajícího zaměstnance školy. Přestávka byla stanovena na 40 minut. Pro žáky, kteří se přestávku před odpoledním vyučováním rozhodnou trávit ve škole, opět platí v plném rozsahu školní řád.  

5) Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách a při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy (výlety, exkurze, kulturní akce, soutěže apod.) stanoví škola zařazení a délku přestávek podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. 

6) A ještě jedna informace, která se týká délky výuky. Od školního roku 2012/2013 mohou mít i žáci 1. až 5. ročníku v jednom sledu 6 vyučovacích hodin!

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Projekt iTEC

iTEC - Innovative Technologies for an Engaging Classroom je projekt, do kterého je zapojeno celkem 27 partnerů včetně 15 evropských ministerstev školství. Projekt řízený organizací European Schoolnet, se snaží načrtnout možné trendy vývoje výuky na evropských školách a následně je vyzkoušet v praxi. Evropský web projektu http://itec.eun.org , blog o účasti českých škol www.itecblog.cz .
Cílem projektu je nastínit možné způsoby práce ve třídě s využitím ICT a to bez ohledu na konkrétní vyučovací předmět.
Žáci ze 7 českých škol, kteří budou v tomto pololetí do projektu zapojeni, budou pracovat na jednom ze 2 scénářů:
 

OBSERVE AND DESING
BENCHMARK AND DESIGN
 

Oba scénáře mají tentýž cíl. Žáci se učí tím, že vytvářejí (jakýkoli užitečný) produkt, který je reálný a využitelný druhými. Procházejí sami všemi fázemi tvorby, od plánování a posouzení v čem a komu bude daný produkt užitečný až po vytvoření konečného produktu. Metodika je blízká „projektovému vyučování“ a jmenuje se v angličtině „learning through design“ nebo „Design Based Learing
Žáci naší školy budou pracovat na scénáři „Benchmark and Design“ (Posuď a tvoř) - žáci před tvorbou svého produktu posuzují již obdobné vytvořené produkty, srovnávají je, inspirují se jimi.
Našim úkolem bude posoudit stávající školní počítačovou učebnu a pokusit se navrhnout její vylepšenou či zcela novou podobu tak ,aby odpovídala současným trendům ICT a jejich vlastním představám. Žáci budou pracovat ve skupinách, vyzkoušejí pro projekt speciálně vytvořenou aplikaci TeamUp. Po provedení průzkumu navrhnou graficky novou podobu učebny, promyslí také její technická vylepšení. O svých poznatcích si bude každý tým vést svůj blog , výsledný návrh pak budou veřejně prezentovat a své nápady se pokusí co nejlépe ,,prodat¨. V rámci projektu žáci 7. a 8. třídy navštíví vzdělávací program v nově vzniklé učebně Světa vědy a techniky v Ostravě, kde mohou také načerpat inspiraci.
Věřím, že žákům práce na projektu přinese nové zážitky a zkušenosti a spolu možná objevíme nové způsoby, jak se učit novým věcem trochu jinak.

       Mgr. Helena Lazarová, pracoviště ZŠ Slezská
       S využitím materiálů agentury NAEP, DZS Praha


 


Výsledky soutěže o budoucí logo školy

Dne 18.10. 2012  proběhla schůzka poroty, která ve složení R. Fiedler (ŘŠ), H. Warcopová (ved. ped.), A. Waszková (ved. MŠ), J. Choborová (ved. ŠD), L. Slováková (ved. ŠŽS) rozhodovala o tom, jak by mělo vypadat budoucí logo Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace. Porotě se nejvíce líbily návrhy paní Kateřiny Sekulové a paní Dagmar Novákové, které se nejvíc přiblížily zadávacím požadavkům. Potěšující byla také účast žáků, především dětí z pracovišti na Slezské ul.  Vítězkou nakonec porota prohlásila p. Kateřinu Sekulovou. Její návrh bude nyní předán odborníkům z oblasti IVT, aby na základě doplňujících připomínek poroty připravili návrh loga v elektronické podobě.

Výsledky:
Absolutní pořadí:

1. Mgr. Kateřina Sekulová

2. Mgr. Dagmar Nováková

3. Mgr. Zuzana Kaczmarczyková

Především žákovské návrhy budou vystaveny ve vestibulu ZŠ Slezské.

Přinášíme vítězný návrh.


Další informace ke vzdělávacímu zájezdu do Anglie

V přílohách naleznete další, tentokrát už podrobné informce ke vzdělávacímu zájezdu našich žáků do Anglie:

1. Možnost dodatečného přihlášení!

2. Přihláška s podrobnými informacemi

3. Program zájezdu

4. Splátkový kalendář


Ustaven nový výbor SRPDŠ na Slezské ul.

Na zasedání dne 4. října 2012 byl ustaven nový výbor SRPDŠ při ZŠ na Slezské ul. Předsedkyní byla zvolena paní Karla Fukalová. S podněty a připomínkami k činnosti výboru se můžete na p. Fukalovou obracet mailem na adresu kaja.fukalova@seznam.cz.

V přílohách přinášíme:

a) Seznam členů výboru SRPDŠ na školní rok 2012/2013

b) Zápis č. 1/2012 z výborové schůze SRPDŠ konané 4.10. 2012

c) Návrh plánu práce na škol. rok 2012/2013


Ředitel školy odpovídá na dotazy položené na rodičovských schůzkách dne 25. září 2012

1)  Aktovky žáků, zejména těch mladších, jsou příliš těžké, nemohly by děti dostat druhé účebnice domů, aby je nemusely přenášet?

     Asi před pěti lety jsem po projednání s tehdejším rodičovským poradním orgánem přijal opatření, které si kladlo za cíl postupně školu vybavit náhradními učebnicemi tak, aby děti mohly dvojr učebnice dostat. Poněvadž situace tehdy byla nejhorší v 6. a 5. třídách, začli jsme u těchto tříd. Žel, od příštího školního roku Ministerstvo školství, mládeže a  tělovýchovy velmi výrazně snížilo školám rozpočty. Během dvou let jsme se dostali do takové situace, že v současné době máme problémy alespoň s nákupem jedné řady učebnic, tedy takového množství knih, atlasů, pracovních materiálů, abychom vybavili žáky pro práci ve škole.
     Přesto se nám podařilo jedno. Vytvořit potřebnou zásobu učebnic, abychom dvojími učebnicemi mohli vybavit alespoň žáky, kteří to ze zdravotních důvodů mají doporučeno lékařem.

     V současné době probíhá v pedagogickém sboru diskuse a zjišťování, zda by dvěma žákům, kteří spolu sedí v lavici, nestačila ve škole jedna učebnice. Tímto opatřením by se množství dětmi do školy přenášených učebnic snížilo na polovinu.
     O konečném rozhodnutí vás budeme informovat nejpozději na příštích rodičovských schůzkách.

 

2) Proč není základní škola na Ostravské ulici barevně omítnuta?

     Problém tkví ve financích. Před dvěma lety mělo na této škole dojít k zateplování. Se zateplováním by došlo např. k výměně oken i k barevnému nahození fasád. Byly však pozastaveny dotace z evropských fondů a město Český Těšín, jako zřizovatel školy, v současné době tak vysokou částkou samo nedisponuje. V době, kdy škola musí především vyměnit okna, je zatím ve výhledu let 2012 a 2013 nahození školy barevnými omítkami málo pravděpodobné.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Úřední hodiny sekretářky v ZŠ na Slezské ul.

Sdělujeme všem rodičům i dalším návštěvníkům základní školy na Slezské ul., že úředním dnem sekretářky a pokladní školy p. Rybové je každý den od 7.30 do 11.30 hod.