Volby do školské rady

 V souladu s Volebním řádem školské rady příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace čl. III odst. 1), 3), 4) a 5)

vyhlašuje ředitel školy volby do školské rady na tříleté funkční období 2019 – 2022

Volby se uskuteční

a) v úterý 20. listopadu 2018 v 14.30 hod. ve sborovně základní školy Ostravská v případě zástupců pedagogů;
b) v úterý 20. listopadu 2018 mezi 15.00 až 17.00 hod. ve vestibulu škol (ZŠ Ostravská, ZŠ Slezská) v případě volby zákonných zástupců žáků;

V obou případech jsou volby tajné, k volbám budou využity hlasovací lístky.

Návrh na kandidáty je možné podávat do 9. listopadu 2018 a to písemně na sekretariát školy na ul. Ostravská 1710, 737 01, Český Těšín. Návrh musí obsahovat celé jméno navrhovatele, sdělení, zda navrhovaný je zákonným zástupce žáka docházejícím do školy, jeho bydliště a souhlas navrženého s tím, že s návrhem souhlasí.


V Českém Těšíně 29. října 2018                                                           Mgr. Zajac Richard, ředitel


Složení nové Školské rady při ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina, p.o.

Vážení přátelé,

školním rokem 2014/2015 skončilo funkční období minulé školské rady. Ve volbách do nové školské rady byli za zákonné zástupce a za pedagogy zvoleni 4 zástupci, 2 členové byli přímo jmenování městem Český Těšín jako zřizovatelem základních škol na Ostravské a na Slezské ulici.

Zde přinášíme složení nové školské rady:

Lucie BURY, Ing., zástupce zřizovatele

Lucie GÓRECKÁ, za zákonné zástupce

Karel KULA, zástupce zřizovatele

Barbara RASZYKOVÁ, Mgr., za pedagogy škol

Pavla ŠLAPOTOVÁ, za zákonné zástupce

Helena WARCOPOVÁ, Mgr., za pedagogy školy

Na první schůzce výboru byla předsedkyní školské rady zvolena Mgr. Barbara RASZYKOVÁ.


Jednání školské rady dne 10.12. 2014

V příloze přinášíme zápis z jednání školské rady, které se konalo 10.12. 2014.