Volby do školské rady

 V souladu s Volebním řádem školské rady příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace čl. III odst. 1), 3), 4) a 5)

vyhlašuje ředitel školy volby do školské rady na tříleté funkční období 2019 – 2022

Volby se uskuteční

a) v úterý 20. listopadu 2018 v 14.30 hod. ve sborovně základní školy Ostravská v případě zástupců pedagogů;
b) v úterý 20. listopadu 2018 mezi 15.00 až 17.00 hod. ve vestibulu škol (ZŠ Ostravská, ZŠ Slezská) v případě volby zákonných zástupců žáků;

V obou případech jsou volby tajné, k volbám budou využity hlasovací lístky.

Návrh na kandidáty je možné podávat do 9. listopadu 2018 a to písemně na sekretariát školy na ul. Ostravská 1710, 737 01, Český Těšín. Návrh musí obsahovat celé jméno navrhovatele, sdělení, zda navrhovaný je zákonným zástupce žáka docházejícím do školy, jeho bydliště a souhlas navrženého s tím, že s návrhem souhlasí.


V Českém Těšíně 29. října 2018                                                           Mgr. Zajac Richard, ředitel