Mateřská škola Ostravská

Filozofie vzdělávacího programu a integrující principy

Naším cílem je, aby se děti v mateřské škole naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví. Zdraví je hodnotou hodnot. O kvalitě individuálního zdraví rozhoduje kvalita sociálního prostředí, v němž dítě žije. Tím je na prvním místě rodina a pak mateřská škola. Pro každého člověka, zvláště pro dítě ve vývoji, je důležité, aby se cítilo v co nejlepší pohodě. Prioritou našich mateřských školy je vytváření radostného, pohodového, estetického a podnětného prostředí plného porozumění s prožíváním pocitu souladu, harmonie, pozitivního naladění a bezpečí.

Školní vzdělávací program MŠ Ostravské, MŠ Hornické a MŠ Hrabinské se opírá o Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2004 (Praha 2004) s cílem naplnit tyto klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní a občanské

Mateřské školy pracují podle modelového programu „Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole“ (Praha 2006), který vzdělávání a působení v MŠ směřuje ke kompetencím dospělého jedince.

Dospělý člověk podporující zdraví má tyto klíčové kompetence:

 • rozumí holistickému pojetí zdraví, pojmům podpory zdraví a prevence nemocí
 • uvědomuje si, že zdraví je prioritní hodnotou
 • dovede řešit problémy a řeší je
 • má vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a způsob života
 • posiluje duševní odolnost
 • ovládá dovednosti komunikace a spolupráce
 • aktivně se spolupodílí na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech

Kompetence jsou zcela ve shodě s  Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Kompetence podpory zdraví, které by mohlo mít dítě na konci předškolního vývojového období ve věku 6-7 let, jsou odvozeny ze sedmi klíčových kompetencí dospělého člověka podporujícího zdraví. Ke každé klíčové kompetenci se vztahuje šest až devět z ní vyvozených cílových kompetencí dítěte. Cílové kompetence odpovídají možnostem a potřebám dítěte, které ve věku 6 -7 let opouští mateřskou školu a jde do školy základní. 

Základními principy kurikula PZMŠ jsou:

Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa

- nejdůležitější postoj, který škola kultivuje jak u žáků, tak u učitelů a rodičů a který promítá do tvorby odpovídajících podmínek své vzdělávací činnosti. Tento postoj je klíčem k uskutečňování obecnějšího postoje – úcty k člověku, lidským společenstvím a přírodě na naší planetě

Rozvíjení komunikace a spolupráce

- považujeme za proces osvojování stěžejních dovedností, jejichž prostřednictvím škola dokáže uspokojovat potřeby jednotlivce v kontextu společnosti a světa a současně žáky efektivněji vzdělávat.

Stěžejním cílem programu Škola podporující zdraví je, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví, a praktickým dovednostem chránícím zdraví.

Kvalita podmínek má zásadní význam pro plnění cílů obsahu vzdělávání.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies