Historie školy

Založení školy Výstavba školy Otevření školy 1980-2003 Spojení škol Současnost

Založení školy

Ve školním roce 2022/2023 oslavuje Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, konkrétně její ředitelství na Ostravské ulici, již 47. rok svého trvání. Pojďme se podívat na její historii. Počátky existence ZŠ jsou spjaty s gymnáziem, kde byly dříve původní prostory základní devítileté školy. Od roku 1959 byly pokusně zaváděny tzv. dvanáctileté školy. Na základě zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) ze dne 15. prosince 1960 došlo od 1. září 1961 k rozdělení školy na základní devítiletou školu (ZDŠ) s 1. až 9. ročníkem a na střední všeobecně vzdělávací školu (SVVŠ) s 1. až 3. ročníkem. Soužití obou institucí bylo náročné. Byly nemalé problémy v oblasti využívání prostorů, neboť bylo třeba skloubit využívání některých odborných učeben a tělocvičny oběma školami. Školy zůstaly dočasně pod jednotnou správou a k jejich rozdělení pak došlo 1. října 1963, kdy funkcí ředitele SVVŠ byl pověřen RNDr. Bedřich Hustý a ředitelkou ZDŠ dosavadní zástupkyně ředitele Anna Kotmelová. Tyto ne právě ideální podmínky skončily k 30. červnu 1976, kdy se ZDŠ přemístila do nové budovy, která byla postavena na nově vzniklém sídlišti Ostravská. 

Výstavba školy

Od roku 1961 začal platit nový územní plán města, který byl vypracován ve vztahu k ostravsko-karvinské aglomeraci. V souvislosti s tím začala bytová výstavba, která byla realizována zástavbou volných ploch na okrajích města. Tak vzniklo např. sídliště Hrabinská a o něco později lokalita Ostravská, které byly postupně předávány veřejnosti během let 1971 až 1973. Protože na sídliště se měly stěhovat především rodiny s dětmi, bylo zapotřebí řešit i problém se školní docházkou. K tomu se přidal i požadavek, aby ZDŠ v budově gymnázia získala své vlastní prostory. Výsledkem bylo vydání rozhodnutí ze dne 11. listopadu 1969 o výstavbě nové devatenáctitřídní školy v areálu sídliště Ostravská. Mělo jít o školu, která svým architektonickým pojetím měla být novinkou v celém Severomoravském kraji. Autorem projektu je ing. arch. Waller, který předpokládal terasovitý typ školy, kde každá třída měla mít dveře na terasu. Tu měly děti během přestávek v letní době využívat. Dále v areálu školy bylo umístěno školní hřiště, což žádná škola v Českém Těšíně dosud neměla. Generálním dodavatelem stavebních prací byl n. p. Bytostav Ostrava. Stavební práce měly být ukončeny v roce 1974. Během výstavby došlo ke změně projektu a opoždění prací a škola byla zkolaudována 23. srpna 1976. 

Otevření školy

Historie základní školy na Ostravské ulici se začala psát od jejího otevření ve školním roce 1976/1977. První ředitelkou školy se stala Jiřina Káňová. V tomto roce základní školu navštěvovalo 701 žáků ve 20 třídách. Průměrně tak jednu třídu naplnilo 35,05 žáka. Počet žáků rychle narůstal, proto se muselo přistoupit ke směnnému vyučování na 1. stupni. Nejvyššího průměrného počtu žáků ve třídě (35,62) naše škola dosáhla v roce 1979/1980. Ze záznamů školní kroniky zjistíme, že vůbec nejvíce žáků do školy docházelo ve školním roce 1981/1982. Ve třiceti třídách se tehdy učilo 995 dětí. Situace se zlepšila až po otevření další nové Základní školy Slezská k 1. září 1982, kam z naší školy z každého ročníku přešly 1 až 2 třídy.

1980 - 2003

Škola nežila jen pracovními povinnostmi. V průběhu let byly také navazovány družební styky mezi městy Kysucké Nové Mesto a Cieszynem. Vzájemná spolupráce se projevovala především v konání sportovních a kulturních akcí. V letech 1980–1982 byl ředitelem školy Mgr. František Bílka, kterého pak do roku 1990 vystřídal Mgr. František Valášek. A jak plynul čas, projevovaly se změny ve společnosti. Nejvýznamnější se udály v letech 1989/1990, které se samozřejmě promítly i do škol. Proběhly volby ředitelů a do funkce ředitele naší školy byl zvolen Mgr. Edmund Ondřeka, který nastoupil 1. února 1991. Město ve spolupráci se školským úřadem přistoupilo k posilování autonomie škol, a tak naše škola získala k 1. lednu 1995 právní subjektivitu. Protože jsme splňovali podmínky plné aprobovanosti učitelů anglického a německého jazyka, mohli jsme se stát ve školním roce 1994/1995 výběrovou základní školou s rozšířenou výukou cizích jazyků. V roce 2001 zaujal místo ředitele školy Mgr. Rudolf Fiedler. Změny však pokračovaly i v dalších letech. Docházelo k slučování škol do větších celků, a tak v roce 2003 byly k naší základní škole, školní družině a školní jídelně na ul. Zelené připojeny dvě mateřské školy: Mateřská škola na Hornické ulici a Mateřská škola na ulici Ostravské.

2005 - 2017 Spojení škol

Další velkou změnou pak byl rok 2005, kdy vedle školy vyrostl zcela nový sportovní areál s fotbalovým hřištěm s umělou trávou, hřištěm pro košíkovou a s drahami s umělým povrchem. Škola postupně prochází nutnými rekonstrukcemi. V roce 2009 byly v pavilonech vyměněny vodovodní trubky a vznikla nová cvičná kuchyně. Další letní prázdniny se škola vymalovala. Rozhodnutím města Český Těšín došlo od 1. ledna 2012 ke spojení Základní školy Ostravská a Základní školy Slezská do jednoho právního subjektu. V Českém Těšíně vznikla nová škola – Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace. Součástí nového subjektu se stala i dosud samostatná Mateřská škola Hrabinská. Na základě usnesení Rady města Český Těšín ze dne 21. listopadu 2011 byl ředitelem nové příspěvkové organizace jmenován Mgr. Rudolf Fiedler, dosud ve funkci ředitele ZŠ a MŠ Český Těšín, Ostravská 1710. Koncem srpna 2013 začaly v hlavní budově školy na pracovišti Ostravská stavební úpravy. Finanční prostředky na výměnu oken uvolnilo město ze svých zdrojů. Od 30. června 2016 ve škole začala další etapa výměny oken.

2018 - současnost

Dne 7. března 2018 proběhlo konkurzní řízení na místo ředitele ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina. Novým ředitelem byl vybrán Mgr. Bc. Richard Zajac. Svou funkci převzal od nového školního roku dne 1. července 2018. Během letních prázdnin 2020 bylo vyměněno linoleum v přízemí pavilonu I. stupně. Na podzim roku 2021 jsme se dočkali moderní učebny pro výuku fyziky a chemie. Školní družina z ul. Ostravské byla přestěhována spolu s družinou z ul. Slezské do nových prostor nad školní jídelnou na ul. Zelené, kde se nyní nachází 6 oddělení žáků celé školy. V této době se zrekonstruovala i střecha nad žákovskými šatnami na ul. Ostravské. Za poslední 3 roky se ve škole zvýšil počet žáků bezmála o 10 %.

Žáci se každoročně účastní řady nejrůznějších soutěží, z nichž jmenujme např. Olympiádu v českém jazyce, Matematického klokana, Pythagoriádu, Matematickou olympiádu, matematickou soutěž Pangea, Zeměpisnou olympiádu, soutěž Finanční gramotnost, konverzační soutěž v anglickém jazyce, Bobříka informatiky, sportovní projekt Sazka Olympijský víceboj, Recitační soutěž nebo soutěž ve zpěvu slezských lidových písní. Děti prvního stupně si užívají Karnevaly, druháci spolu s třeťáky se učí plaveckému výcviku, žáci 4. a 5. tříd odjíždějí na školy v přírodě, šesťáci si užívají na adaptačním kurzu a starší žáci pak na lyžařském výcviku či Valentýnské diskotéce. V naší škole podněcujeme žáky ke čtenářské gramotnosti formou dílen čtení, spolupracujeme s Městskou knihovnou, realizujeme lekce dramatické výchovy prostřednictvím „dramadílen“ a máme otevřenou náruč pro všechny zvídavé děti.

Historii školy zpracoval Mgr. Pavel Buchta, kronikář školy

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies