Vzdělávací plán - MŠ

Filozofie vzdělávacího programu a integrující principy

Naším cílem je, aby se děti v mateřské škole naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví. Zdraví je hodnotou hodnot. O kvalitě individuálního zdraví rozhoduje kvalita sociálního prostředí, v němž dítě žije. Tím je na prvním místě rodina a pak mateřská škola. Pro každého člověka, zvláště pro dítě ve vývoji, je důležité, aby se cítilo v co nejlepší pohodě. Prioritou našich mateřských školy je vytváření radostného, pohodového, estetického a podnětného prostředí plného porozumění s prožíváním pocitu souladu, harmonie, pozitivního naladění a bezpečí.

Školní vzdělávací program MŠ Ostravské, MŠ Hornické a MŠ Hrabinské se opírá o Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2004 (Praha 2004) s cílem naplnit tyto klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní a občanské

Mateřské školy pracují podle modelového programu „Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole“ (Praha 2006), který vzdělávání a působení v MŠ směřuje ke kompetencím dospělého jedince.

Dospělý člověk podporující zdraví má tyto klíčové kompetence:

 • rozumí holistickému pojetí zdraví, pojmům podpory zdraví a prevence nemocí
 • uvědomuje si, že zdraví je prioritní hodnotou
 • dovede řešit problémy a řeší je
 • má vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a způsob života
 • posiluje duševní odolnost
 • ovládá dovednosti komunikace a spolupráce
 • aktivně se spolupodílí na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech

Kompetence jsou zcela ve shodě s  Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Kompetence podpory zdraví, které by mohlo mít dítě na konci předškolního vývojového období ve věku 6-7 let, jsou odvozeny ze sedmi klíčových kompetencí dospělého člověka podporujícího zdraví. Ke každé klíčové kompetenci se vztahuje šest až devět z ní vyvozených cílových kompetencí dítěte. Cílové kompetence odpovídají možnostem a potřebám dítěte, které ve věku 6 -7 let opouští mateřskou školu a jde do školy základní. 

Základními principy kurikula PZMŠ jsou:

Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa

- nejdůležitější postoj, který škola kultivuje jak u žáků, tak u učitelů a rodičů a který promítá do tvorby odpovídajících podmínek své vzdělávací činnosti. Tento postoj je klíčem k uskutečňování obecnějšího postoje – úcty k člověku, lidským společenstvím a přírodě na naší planetě

Rozvíjení komunikace a spolupráce

- považujeme za proces osvojování stěžejních dovedností, jejichž prostřednictvím škola dokáže uspokojovat potřeby jednotlivce v kontextu společnosti a světa a současně žáky efektivněji vzdělávat.

Stěžejním cílem programu Škola podporující zdraví je, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví, a praktickým dovednostem chránícím zdraví.

Kvalita podmínek má zásadní význam pro plnění cílů obsahu vzdělávání.


Co nás baví?

1. Bádání

2. Sportování

3. Přírody zkoumání

Dej mi žlutou kostku ledu,
myslíš, že s ni kreslit nedovedu?
Dej mi malou chviličku 
a nakreslím ti sladkou hruštičku.

Kdopak by se ledu bál?
Kdo dojede asi dál? 
Holka, pejsek, kočička? 
Či jízdní dráha bude dlouhá a či kratičká?

Ode dávna platilo,
a nám se to líbilo,
"v zdravém těle zdravý duch".

Cvičí holka, cvičí kluk,
v hale s míčem zápolí,
ale také dobře ví,
co je plavání či bruslení.

Že se v lese nic neděje?
Tak zastavte na chvíli!
Les je vláha, vzduch a klid,
koruna stromů je jako živá

Po ránu se rozezpívá,
navečer se zase ztiší.
Kdo poslouchá, všechno slyší. 

Chemistry science playground drawing playful girls icons colored cartoon design childhood painting cute girl playful colored cartoon design

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies