Zápis do MŠ 2024/25

15.4.2024 |  Jaroslav Šlehofer |  MŠ Ostravská MŠ Hornická MŠ Hrabinská

Zápisy budou probíhat v termínu 6. – 7. května 2024 od 8:00 – 16:00.

1. Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo v elektronické podobě.

Přihlášku je tedy možné doručit:

  • Do datové schránky školy 64ca3jc
  •  E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce dítěte
  •  Poštou, rozhoduje datum podání (vložte do obálky a odešlete doporučeně)
  •  Osobním podáním do rukou vedoucí MŠ, do které máte zájem přihlásit své dítě (MŠ Ostravská, MŠ Hornická, MŠ Hrabinská)

Zápisy dětí mladších 3 let budou probíhat v MŠ Ostravská.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.

Při osobním podání žádosti obdrží zákonný zástupce evidenční číslo, pod kterým bude probíhat správní řízení o vyřízení žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Nezbytnými přílohami žádosti jsou:

  • Rodný list dítěte k předložení
  • Evidenční list, vytištěný oboustranně na jeden list papíru, vyplněný, podepsaný zákonnými zástupci a potvrzený lékařem o očkování dítěte (ke stažení na webových stránkách školy)

Jako doklad k ověření trvalého bydliště dítěte ve spádové oblasti, přineste, prosím, občanský průkaz dítěte nebo zákonného zástupce.

V případě, že zákonný zástupce nemá možnost žádost a evidenční list dítěte vytisknout, můžete si formuláře vyzvednout v kterékoliv MŠ od 17. 4. 2024

 

2. Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Doložení této povinnosti je potvrzení vyplněného evidenčního listu dítěte lékařem viz. výše.

 

3. Další informace

Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly věku 5 let od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024.

Pokud zvolí zákonný zástupce individuální vzdělávání, musí i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

 

4. Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 3 let až do počátku povinné školní docházky.

  • Spádová oblast – děti, které spadají do školského obvodu MŠ, mají nárok na přednostní přijetí podle § 34 odst. 4 školského zákona.
  • Povinná předškolní docházka - děti, které před datem 1. 9. 2024 dovršily 5 let věku a více a dosud nezahájily povinnou školní docházku (školský zákon §34a odst. 2 a §179 odst. 2).
  • Sourozenec uchazeče se již v mateřské škole vzdělává.

Škola do 30 dnů na webových stránkách (www.zshrabina.cz) zveřejní pod přidělenými evidenčními čísly děti přijaté k předškolnímu vzdělávání.

O nepřijetí dítěte bude zákonný zástupce informován písemně, rozhodnutí mu bude zasláno poštou.

V případě dotazů volejte na telefonní číslo 773 698 065 nebo pište na email waszkova@zsostravska.cz

Soubory ke stažení

Fotogalerie

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies